مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور
شماره ویژه نامه: ۱۰۰۸
سه‌شنبه،۵ دی ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۲۰۴
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به شرایط اعمال مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر با رعایت ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶