مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور
شماره ویژه نامه: ۱۰۰۸
سه‌شنبه،۵ دی ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۲۰۴
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد محکومان به حبس دائم