مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور
شماره ویژه نامه: ۱۰۰۸
سه‌شنبه،۵ دی ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۲۰۴
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد دعوی اعلان ورشکستگی به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت