مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور
شماره ویژه نامه: ۱۰۰۸
سه‌شنبه،۵ دی ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۲۰۴
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص میزان دیه تعیین شده برای شکستگی استخوان بینی