مرجع تصویب: شورای عالی فضای مجازی
شماره ویژه نامه: ۶۵۹
چهارشنبه،۲۳ بهمن ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۲۰۰۸۲
مصوبات جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی درخصوص تعریف و الزامات حاکم بر تحقق شبکه ملی اطلاعات و بودجه سال ۱۳۹۳ مرکز ملی فضای مجازی