مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۹۷۱
شنبه،۷ مرداد ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۸۲
آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه)