مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۹۶۵
شنبه،۱۷ تیر ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۶۵
رأی شماره ۱۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه ناظر بر تشکیل شورای ساماندهی سبکهای رزمی و دستورالعمل تعیین ضوابط و شرایط فعالیت سبکهای رشته‌های مختلف رزمی در جمهوری اسلامی ایران