مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور
شماره ویژه نامه: ۹۶۲
چهارشنبه،۲۴ خرداد ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۴۷
رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۵۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با موضوع: دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ‌به خارج از صلاحیت هیأتهای تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و در صلاحیت دادگاه است