مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۹۵۰
شنبه،۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۰۹
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه