مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۹۴۵
یکشنبه،۲۰ فروردین ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۰۹۹۴
قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور