مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۹۳۷
سه‌شنبه،۳ اسفند ۱۳۹۵
سال هفتاد و سه شماره ۲۰۹۶۲
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه