مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۹۳۴
چهارشنبه،۲۰ بهمن ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۹۵۱
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه