مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۹۲۳
شنبه،۱۸ دی ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۹۲۴
قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی