مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۸۸۹
شنبه،۲۳ مرداد ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۰۶
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه