مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۸۷۲
پنج‌شنبه،۶ خرداد ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۵۰
قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان