مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۸۶۵
چهارشنبه،۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۲۱
قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)