مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۸۵۸
چهارشنبه،۱۱ فروردین ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۶۹۹
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه