آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۱۳۹) آيين نامه اجرايي قانون امور گمرکي
۰۷/۰۶/۱۴۰۱
اصلاح آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي
۲۶/۰۵/۱۴۰۱
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (و) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۱۲/۰۵/۱۴۰۱
اصلاح ماده (۳) آيين نامه اجرايي تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران
۱۲/۰۵/۱۴۰۱
اصلاح ماده (۷) آيين‌نامه اجرايي بند (ش) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۲/۰۵/۱۴۰۱
اصلاح تبصره (۲) اصلاحي ماده (۶) آيين‌نامه تسهيلات اعطايي بانکي
۱۸/۰۴/۱۴۰۱
اصلاح ماده (۶) آيين نامه اجرايي مواد (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۵۳) و (۵۵) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران
۱۸/۰۴/۱۴۰۱
اصلاح آيين نامه اجرايي جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده
۱۸/۰۴/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي و صندوق‏هاي تابعه و آيين‌نامه مالي و معاملاتي دبيرخانه...
۳۰/۰۳/۱۴۰۱
اصلاح بند (۸) ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي جزء (۱) بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل...
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۴) آيين‌نامه فني در زمينه کنترل و کاهش آلودگي‌ها (موضوع ماده (۲) قانون هواي پاک)
۲۵/۱۲/۱۴۰۰
اصلاح آيين‌نامه سازمان تعزيرات حکومتي
۲۵/۱۲/۱۴۰۰
الحاق ماده (۱۴) به آيين‌نامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي
۱۱/۱۲/۱۴۰۰
اصلاح بند(۷) ماده(۱) آيين‌نامه اجرايي بند(هـ) تبصره(۷) ماده واحده قانون بودجه سال۱۳۹۹ کل کشور
۱۱/۱۲/۱۴۰۰
اصلاح آيين¬نامه جلوگيري از تخريب و آلودگي غيرقابل جبران تالاب¬ها
۰۹/۱۲/۱۴۰۰