آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تبصره(۱) ماده(۳) آيين‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه در طرح‌هاي آمارگيري
۲۰/۰۱/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۷) آيين‌نامه اجرايي تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
۲۸/۱۲/۱۳۹۶
اصلاح بند (خ) ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و...
۲۰/۱۲/۱۳۹۶
اصلاح بند (پ) ماده (۷۵) آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي
۲۰/۱۲/۱۳۹۶
اصلاح ماده (۲۲) آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه
۲۹/۱۱/۱۳۹۶
اصلاح ماده (۱) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۲) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
۱۶/۱۱/۱۳۹۶
اصلاح بند (ب) ماده (۲) آيين‌نامه تشويق صادرکنندگان نمونه
۱۶/۱۱/۱۳۹۶
اصلاح ماده (۱۶۱) آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي
۰۳/۱۱/۱۳۹۶
اصلاح آيين‌نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني و خارجي به منظور استيفاي حقوق ملت ايران...
۰۳/۱۱/۱۳۹۶
تنفيذ آيين‌نامه‌هاي قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا ـ مصوب۱۳۷۴ـ و دستورالعمل ماده (۷) آن و اصلاحات...
۰۳/۱۱/۱۳۹۶
الحاق تبصره‌هاي (۵) و (۶) به ماده (۸) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق...
۰۳/۱۱/۱۳۹۶
لغو آيين‌نامه اجرايي قانون ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران
۰۳/۱۱/۱۳۹۶
الحاق مواد (۱۳)، (۱۴)، (۱۵)، (۱۶) و (۱۷) به آيين‌نامه ضوابط فني واردات خودرو
۱۹/۱۰/۱۳۹۶
اصلاح ماده (۳) آيين‌نامه تسهيلات خريد يا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
۰۵/۱۰/۱۳۹۶
اصلاح ماده (۳) آيين‌نامه تعيين سقف حق بيمه شخص ثالث و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن
۰۵/۰۹/۱۳۹۶