آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
دستورالعمل نحوه دفاع از دعاوی طرح‌شده علیه قوه قضاییه
۰۸/۰۷/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۰۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۴ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک...
۰۶/۰۷/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۰۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره بند ۵ مصوبه شماره ۳۷۱۸ت۵۷۵۹۳هـ ـ ۲۰/۱/۱۳۹۹...
۰۶/۰۷/۱۴۰۰
رأی شماره‌های ۱۰۶۸ و ۱۰۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ از بخش چهارم امتیازات و...
۰۶/۰۷/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۰۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۲۳ تعرفه منابع درآمدی سازمان فرهنگی، اجتماعی...
۰۶/۰۷/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۰۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره یک تعرفه شماره ۲ـ ۲۳ عوارض شورای اسلامی شهرصدرا...
۰۶/۰۷/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۰۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹» از بند...
۰۶/۰۷/۱۴۰۰
رأی شماره ۹۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: جزء (د) بند یک از مصوبه ۲۶/۳/۱۳۹۳ شورای فنی حقوقی...
۰۶/۰۷/۱۴۰۰
رأی شماره ۹۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه شماره ۲۱ سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و تعرفه شماره...
۰۶/۰۷/۱۴۰۰
رأی شماره ۹۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه جلسه شماره ۴۹۰ رئیس شورای اسلامی شهر...
۰۶/۰۷/۱۴۰۰
رأی شماره ۷۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۷ عوارض تفکیک عرصه و اعیان از تعرفه عوارض مصوب...
۰۶/۰۷/۱۴۰۰
رأی شماره ۷۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۶۰۳۹۵/۰۳۷ مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۹ اداره کل...
۰۶/۰۷/۱۴۰۰
رأی شماره ۷۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۳، ۵، ۶ و ۷ از مصوبات دومین کارگروه آرد و...
۰۶/۰۷/۱۴۰۰
رأی شماره ۷۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ صورتجلسه شماره ۲۴۱۵۱ مورخ ۹/۶/۱۳۹۳ شورای توسعه...
۰۶/۰۷/۱۴۰۰
رأی شماره ۴۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۲۷ و ۳۷ آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی،...
۰۶/۰۷/۱۴۰۰