آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص قيمت تضميني پيله‌تر ابريشم...
۰۸/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص لحاظ هزينه‌هاي تبعي اجراي...
۰۸/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص اصلاح جريمه نقدي تخلفات مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر
۰۸/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص اولويت‌بندي خانواده شهدا و جانبازان مشمول بند (ي) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه...
۰۸/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري بنگاه‌هاي دولتي مشمول گروه‌هاي (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجراي سياست‍هاي...
۰۸/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص محاسبه تعرفه بهاي گاز طبيعي و برق برخي از مشترکان شهرستان تربت جام در دي ماه سال ۱۴۰۱
۰۸/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه انتخاب دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي
۰۸/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه واگذاري کامل فرايند ارزشيابي و صدور گواهي درجه هنري هنرمندان هنرهاي سنتي و صنايع دستي و نخبگان...
۰۸/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه تکميل ماده۴ مصوبه اصلاحي اهداف، سياست¬ها و ضوابط نشر کتاب و الحاق يک تبصره جديد به ماده ۶ آن
۰۸/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۷۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: صورتجلسه نشست ۲۸ گروه پزشکي شوراي عالي برنامه‌ريزي...
۰۶/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۷۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۴ ماده ۳۱ آيين‌نامه اداري و استخدامي اعضاي...
۰۶/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي ۲، ۳ و ۳ [۴] از قسمت شرايط اختصاصي استخدام...
۰۶/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۵۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مفاد بند ۲ و ساير بندهاي بخشنامه شماره ۹۳۷۷۰/۹۸/۹۰۰...
۰۶/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۴۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۱۵۴۰/۳۴۷۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۸ مديرکل...
۰۶/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۴۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق بند ۲۰ بخشنامه شماره ۲۰۴۹۳۶/۹۴/۱۶۳۰۳۹/۷۳/۳۷۰...
۰۶/۱۲/۱۴۰۱