آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر تهران طرح جامع...
۲۰/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر بناب
۲۰/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرت‌هاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر اسلاميه
۲۰/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع نيشابور الحاق اراضي...
۲۰/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح جامع شهر قطور
۲۰/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر فرخشهر
۲۰/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر ماهدشت
۲۰/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر سراوان الحاق...
۲۰/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر زاهدان الحاق...
۲۰/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص انتزاع ناحيه شهري مهرگان از حريم و محدوده شهرمحمديه قزوين...
۲۰/۰۶/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۹۰۷ و ۹۰۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق عبارت قسمت اخير ماده ۱۲ ضوابط اجرايي...
۱۹/۰۶/۱۴۰۱
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۸۶۸۵۶/۵۹۹۳۹هـ مورخ ۲۴/۵/۱۴۰۱
۱۹/۰۶/۱۴۰۱
اصلاح ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۱۹/۰۶/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۵۲۳۴۷/ت۵۹۸۰۸هـ مورخ ۱/۴/۱۴۰۱
۱۹/۰۶/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۵۲۳۴۹/ت۵۹۷۶۵هـ مورخ ۱/۴/۱۴۰۱
۱۹/۰۶/۱۴۰۱