آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۵۳۶۳۷۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۱ ماده ۹ تعرفه عوارض محلي سالهاي ۱۳۹۸ الي...
۰۲/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۵۳۶۳۳۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ مصوبه شماره ۴۴۴۳/۰۰/۲۸ مورخ ۲۳/۱۲/ ۱۴۰۰...
۰۲/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۵۳۳۲۸۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ رديف (ب) دفترچه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شوراي...
۰۲/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۵۳۳۲۳۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۴۷۱۱/۱۴۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۰ شوراي...
۰۲/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۵۳۳۱۹۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۶ ـ۳ ماده ۲ و بند ۲ ماده ۳ مصوبه شوراي عالي...
۰۲/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۵۳۱۱۳۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعيين و اعمال مجازات از سوي کميسيون تشخيص امور...
۰۲/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۵۳۱۱۰۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي...
۰۲/۰۶/۱۴۰۲
اصلاحيه
۳۱/۰۵/۱۴۰۲
بخشنامه تعرفه استفاده از تجهيزات مراقبت الکترونيکي (پابند الکترونيکي)
۳۱/۰۵/۱۴۰۲
مصوبات هفتاد و پنجمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار
۳۱/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص داير نمودن فرمانداري ويژه در شهرستان آباده استان فارس
۳۱/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تغيير مرکز دهستان عمادده بخش صحراي باغ شهرستان لارستان استان فارس به روستاي ديده‌بان
۳۱/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در استان‌هاي کرمانشاه و مازندران
۳۱/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي القجر دهستان چهل‌چاي بخش مرکزي شهرستان مينودشت استان گلستان، به شهر
۳۱/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۶۳۷۵۴۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در ماده ۱۴ پيوست ابلاغيه شماره ۱۶۷۶۳۰/...
۳۱/۰۵/۱۴۰۲