آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای...
۱۳/۰۲/۱۳۹۷
اصلاح تبصره (۶) الحاقی به ماده (۸) اصلاحی آیین نامه اجرایی نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق...
۰۳/۰۲/۱۳۹۷
اصلاح تبصره(۱) ماده(۳) آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه در طرح‌های آمارگیری
۲۰/۰۱/۱۳۹۷
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۲۰/۰۱/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
۲۸/۱۲/۱۳۹۶
اصلاح بند (پ) ماده (۷۵) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی
۲۰/۱۲/۱۳۹۶
اصلاح بند (خ) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و...
۲۰/۱۲/۱۳۹۶
اصلاح ماده (۲۲) آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه
۲۹/۱۱/۱۳۹۶
اصلاح بند (ب) ماده (۲) آیین‌نامه تشویق صادرکنندگان نمونه
۱۶/۱۱/۱۳۹۶
اصلاح ماده (۱) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
۱۶/۱۱/۱۳۹۶
لغو آیین‌نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران
۰۳/۱۱/۱۳۹۶
الحاق تبصره‌های (۵) و (۶) به ماده (۸) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق...
۰۳/۱۱/۱۳۹۶
تنفیذ آیین‌نامه‌های قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ـ مصوب۱۳۷۴ـ و دستورالعمل ماده (۷) آن و اصلاحات...
۰۳/۱۱/۱۳۹۶
اصلاح آیین‌نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی به منظور استیفای حقوق ملت ایران...
۰۳/۱۱/۱۳۹۶
اصلاح ماده (۱۶۱) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی
۰۳/۱۱/۱۳۹۶