آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاههای عمومی...
۲۱/۰۵/۱۳۹۱
رأي وحدت رويه شماره ۷۲۴ هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع نحوه تغييركاربري اراضي زراعي و باغ‌ها براي...
۰۲/۰۳/۱۳۹۱
رأي وحدت رويه شماره۷۲۳ هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد تقسيط وجه سند لازم‌الاجراء از سوي اداره ثبت...
۲۹/۰۱/۱۳۹۱
رأي وحدت رويه شماره ۷۲۲ هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد قابليت استماع دعوي اعسار كه مديون در اثناء...
۲۳/۱۱/۱۳۹۰
رأي شماره ۴۶۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند ۵ مصوبه مورخ ۷/۵/۱۳۷۸
۱۹/۱۱/۱۳۹۰
رأي شماره ۴۶۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي ۳ و ۴ تبصره بند ۴ بخشنامه شماره ۴/۰۲/۳۰۲/۲/م/ح...
۱۹/۱۱/۱۳۹۰
رأی شماره ۴۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۳ و ۴ تبصره بند ۴ بخشنامه شماره ۴/۰۲/۳۰۲/۲/م/ح...
۱۹/۱۱/۱۳۹۰
رأي وحدت رويه شماره ۷۲۱ هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت قضايي جرم مزاحمت تلفني
۲۶/۰۷/۱۳۹۰
رأي وحدت رويه شماره ۷۲۰ هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت سازمان تأمين اجتماعي بعنوان مرجع رسيدگي‌كننده...
۱۱/۰۴/۱۳۹۰
رأي وحدت رويه شماره ۷۱۸ هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص حق حبس مهريه
۳۰/۰۳/۱۳۹۰
رأي وحدت رويه شماره ۷۱۷ هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مسؤوليت هر يك از رانندگان در برخورد دو يا...
۳۰/۰۳/۱۳۹۰
رأي وحدت رويه شماره ۷۱۹ هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم...
۲۴/۰۳/۱۳۹۰
اصلاحيه رأي وحدت رويه شماره ۷۱۶ ـ ۲۰/۷/۱۳۸۹ هيأت عمومي ديوان عالي كشور
۲۸/۱۰/۱۳۸۹
رأي وحدت رويه شماره ۴۴۸۴- ۱۳/۶/۱۳۸۹ شوراي عالي ثبت (شعبه اسناد)
۰۱/۰۷/۱۳۸۹
آگهي
۲۱/۰۱/۱۳۸۹