آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص تعيين شهرستان‌هاي غيربرخوردار از اشتغال
۲۲/۰۳/۱۴۰۱
تصويب‌نامه درخصوص تخصيص سوخت يارانه‌اي به کشتي‌ها، شناورها و قايق‌هاي تفريحي و مسافري داراي مجوز از وزارت...
۲۲/۰۳/۱۴۰۱
تصويب‌نامه درخصوص جايگزيني اعضاي موظف و غيرموظف هيأت‌مديره سازمان مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ارس به مدت...
۲۲/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴ مصوبه شماره ۳۱۲۰/۲۸ ـ ۲۸/۸/۱۳۸۳ شوراي اسلامي...
۲۲/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ تبصره ۱ ماده ۳ مصوبه مورخ ۱۵/۱/۱۴۰۰ شوراي اسلامي...
۲۲/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴۴ـ۴ از رديف ۴۴ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ شهرداري...
۲۲/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه انتخاب رئيس بنياد ايران‌شناسي
۲۲/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه تأييد انتخاب رئيس جهاد دانشگاهي
۲۲/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي درخصوص اصلاح بند (۲) تصويب‌نامه...
۲۲/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي درخصوص خريدهاي تضميني و حمايتي...
۲۲/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۰۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۴۰۳ـ۹۷ از دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۷،...
۱۸/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۰۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي ۱۳۹۷...
۱۸/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۰۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: فراز پاياني نامه شماره ۳۳ ـ ۷/۱/۱۳۹۸ مدير امور فني،...
۱۸/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۰۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: جزء ۶ بند (ب) دستورالعمل اجراي جزء ۱ بند (ج) تبصره...
۱۸/۰۳/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۰۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: دستورالعمل شماره ۱۰/۲۹۹۶۹۶ ـ ۲۵/۳/۱۳۹۸ شهردار تهران...
۱۸/۰۳/۱۴۰۱