آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۳۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (د) ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸...
۱۳/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره‌های ۳۰۰ و ۳۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشهای مربوط به عوارض جبران کمبود پارکینگ...
۱۳/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۲۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت (الف) بند ۱۳ بخش سوم بخشنامه شماره ۱۵...
۱۳/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۲۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال حکم مقرر در نامه شماره ۱۹۹۷/۲۶۷/ص ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۷...
۱۳/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۲۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۲۲ـ ۲ از تعرفه عوارض و خدمات محلی...
۱۳/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۲۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جزء ۲ بند (ب) ماده ۱ دستورالعمل شماره ۱۲۳۵/۳/۴۰۰...
۱۳/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره‌های ۲۹۲ الی ۲۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض ـ عدم شمول قانون کار بر...
۱۳/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۲۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ـ عوارض بر معاملات از دفترچه عوارض محلی...
۱۳/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۲۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰ ـ ۱۴/۵/۱۳۹۸...
۱۳/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۲۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: باتوجه به اینکه کارگران حق بیمه خودشان را از جانب...
۱۳/۰۶/۱۴۰۰
طرح ملی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی‌های نفتی و مواد خطرناک و سمی در دریا و رودخانه های قابل...
۱۱/۰۶/۱۴۰۰
آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۱/۰۶/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص افزایش امتیازات گروه‌های شغلی صندوق توسعه ملی
۱۱/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۳۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مثال مقرر در بند۳، بند۴ و تذکر۲ بند۴ دستورالعمل...
۱۱/۰۶/۱۴۰۰
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۱/۰۶/۱۴۰۰