آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۲۳۲۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۱۲۸۵۷۳/۳۳۴۸۹ ـ ۸/۱۱/۱۳۹۹ معاون هماهنگي...
۲۷/۰۹/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۳۲۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمتي از تبصره ذيل بند (د) از تعرفه عوارض مازاد...
۲۷/۰۹/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۳۲۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲۰ تعرفه سال ۱۳۹۵ تحت عنوان عوارض تغييرکاربري...
۲۷/۰۹/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۳۴۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت «با مراجعه به دفاتر قانوني بانک/مؤسسه اعتباري،...
۲۷/۰۹/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۳۴۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي ۷ و ۸ دستورالعمل موضوع شماره ۱۱۲۰۹۶ ـ...
۲۷/۰۹/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۳۲۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۱۱۴ T سال ۱۳۹۱ (عوارض تفکيک اعياني)،...
۲۷/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه تشکيل کارگروه تحولي دوره جديد فعاليت شوراي عالي انقلاب فرهنگي
۲۵/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه سياست‌ها و اقدامات تقويت و ترويج نام‌گذاري متولدين جديد مبتني بر فرهنگ اسلامي ـ ايراني
۲۵/۰۹/۱۴۰۰
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۹۹۳۹۶/ت۵۴۸۲۳هـ مورخ ۲/۹/۱۴۰۰
۲۵/۰۹/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۳۹۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده۴ شيوه‌نامه ساماندهي ساخت و سازهاي شهري مصوب...
۲۵/۰۹/۱۴۰۰
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۵/۰۹/۱۴۰۰
قانون تصويب مقاوله نامه ايمني و بهداشت شغلي ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و سند الحاقي (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱)...
۲۳/۰۹/۱۴۰۰
رأي شماره۲۳۲۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: شيوه‌نامه رده‌بندي آثار سينمايي مصوب ۲/۶/۱۳۹۸ رئيس...
۲۱/۰۹/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۳۱۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۸۱۹۸/۹۸/د ـ ۱۳/۴/۱۳۹۸ مدير امور اداري...
۲۱/۰۹/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۳۱۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۲ و اطلاق رديف ۳ از تعرفه شماره (۴ـ۱) عوارض...
۲۱/۰۹/۱۴۰۰