آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم
۲۶/۱۲/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۴) آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (۷) قانون ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران
۲۶/۱۲/۱۳۹۷
الحاق تبصره (۹) به ماده (۵) آيين‌نامه اجرايي بند (و) و جزء‌هاي (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه...
۲۶/۱۲/۱۳۹۷
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها
۲۰/۱۲/۱۳۹۷
اصلاح جزء (۴) تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) آيين نامه اجرايي تبصره (۱) ماده (۱۷) اصلاحي قانون ايمني راه‌ها...
۲۰/۱۲/۱۳۹۷
الحاق تبصره (۸) به ماده (۵) آيين‌نامه اجرايي بند (و) و جزء‌هاي (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه...
۲۰/۱۲/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۱) آيين نامه اجرايي بند (۳) ماده (۴۸) قانون مديريت خدمات کشوري
۰۹/۱۲/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۷) آيين نامه اجرايي ماده (۱۷) قانون هواي پاک
۰۶/۱۲/۱۳۹۷
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ح)، (ط)، (ي) و (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه...
۰۱/۱۱/۱۳۹۷
اصلاح آيين‌نامه اجرايي صرفه‌جويي مصرف انرژي در ساختمان‌ها
۰۱/۱۱/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۴) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۰) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي...
۲۷/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح آيين‌نامه اجرايي نحوه انتقال تخفيفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت
۲۷/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۲) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي فصل سوم قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران
۱۹/۱۰/۱۳۹۷
الحاق جزء(۱۳) به بند (الف) ماده (۸) آيين‌نامه اجرايي بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاري مناقصات
۱۹/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح آيين‌نامه اجرايي نظام صنفي کارهاي کشاورزي و منابع طبيعي
۱۳/۱۰/۱۳۹۷