آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
دستورالعمل رسيدگي به پرونده‌هاي معوق و تعيين تکليف فوري آنها
۱۱/۱۰/۱۳۹۸
بخشنامه درخصوص ممنوعيت مراجع قضايي و ادارات دادگستري و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسي به کارشناساني...
۰۲/۱۰/۱۳۹۸
دستورالعمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ به آن در قوه قضاييه
۲۳/۰۹/۱۳۹۸
بخشنامه در خصوص نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مربوط به دستگاه‌هاي اجرايي و نيروهاي مسلح
۱۱/۰۹/۱۳۹۸
دستورالعمل اجرايي ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي کيفري
۱۱/۰۹/۱۳۹۸
آيين‌نامه سجل قضايي
۰۱/۰۸/۱۳۹۸
دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احکام مدني
۰۱/۰۸/۱۳۹۸
دستوالعمل تفويض اختيار به دادگستري مبني بر صدور ابلاغ عضويت نمايندگان قوه قضائيه در کليه نهادهاي شبه‌قضائي...
۱۷/۰۷/۱۳۹۸
دستورالعمل تفويض اختيار به دادگستري مبني بر تعيين و يا اختصاص شعبه يا شعبي از دادگاه‌ها راي رسيدگي...
۱۷/۰۷/۱۳۹۸
دستورالعمل شناسايي و تقدير از مفاخر دستگاه قضايي
۱۷/۰۷/۱۳۹۸
دستورالعمل تنقيح قوانين و مقررات قضايي
۱۴/۰۷/۱۳۹۸
دستورالعمل تشکيل پرونده شخصيت متهم
۲۸/۰۶/۱۳۹۸
استفاده از ظرفيت ماده ۴۴۲ قانون آيين دادرسي کيفري در خصوص کاهش جمعيت کيفري
۲۸/۰۶/۱۳۹۸
بخشنامه قوه قضائيه درخصوص تشکيل ستاد پيشگيري و رسيدگي به جرايم انتخاباتي
۲۸/۰۶/۱۳۹۸
بخشنامه قوه قضاييه در خصوص نحوه احضار اشخاص حقوقي
۲۱/۰۶/۱۳۹۸