آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی وحدت رویه ۷۳۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی از «صندوق...
۲۶/۰۹/۱۳۹۳
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه...
۲۶/۰۹/۱۳۹۳
رأی وحدت رویه شماره ۴۸۷۱ شورای عالی ثبت، موضوع قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی...
۲۹/۰۷/۱۳۹۳
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه...
۲۱/۰۳/۱۳۹۳
رأی وحدت رویه شورای عالی ثبت در مورد قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز...
۱۷/۰۳/۱۳۹۳
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط
۲۵/۱۰/۱۳۹۲
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع قانون حاکم در زمان وقوع تغییرکاربری اراضی...
۰۸/۰۷/۱۳۹۲
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین‌صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم...
۲۴/۰۲/۱۳۹۲
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز
۳۰/۱۱/۱۳۹۱
رأي وحدت رويه شماره ۷۲۷ هيأت عمومي ديوان عالي كشور راجع به صلاحيت دادگاه رسيدگي به مجازات حمل و نقل
۱۲/۱۰/۱۳۹۱
رأي وحدت رويه شماره ۷۲۶ هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه رسيدگي به دعاوي راجع به اسناد...
۱۲/۱۰/۱۳۹۱
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد...
۱۲/۱۰/۱۳۹۱
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل،...
۱۲/۱۰/۱۳۹۱
رأي شماره ۵۱۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره بند۴ دستورالعمل شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸...
۱۵/۰۹/۱۳۹۱
رأي وحدت رويه شماره ۷۲۵ هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد قابليت تجديدنظر آرائي
۲۱/۰۵/۱۳۹۱