آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه انتخاب دو عضو جديد هيأت نظارت بر ضوابط نشر کتاب
۱۶/۰۸/۱۴۰۱
مصوبه اصلاح و تکميل تبصره ۱ ماده ۲ مصوبه سياست‌ها و ضوابط اجرايي آمايش آموزش عالي در عرصه سلامت در جمهوري...
۱۰/۰۸/۱۴۰۱
مصوبه سياست‌ها و ضوابط انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در رشته‌هاي پزشکي، دندانپزشکي و داروسازي...
۱۸/۰۷/۱۴۰۱
مصوبه تعيين الزامات جديد اساسنامه دانشگاه مذاهب اسلامي
۲۲/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه نحوه اعتبارگذاري نشريات فرهنگستان‌هاي جمهوري اسلامي ايران
۲۲/۰۶/۱۴۰۱
آيين‌نامه شوراي راهبردي علم، فناوري و نوآوري دفاعي و امنيتي
۲۲/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه سند ترويج و تسهيل ازدواج دانشگاهيان
۲۲/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي کشور در خصوص تسري سهميه بهياري در آزمون سراسري
۰۹/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه افزايش ظرفيت پذيرش دندان‌پزشکي در مقطع عمومي
۲۶/۰۵/۱۴۰۱
مصوبه تعيين مناسبت‌هاي جديد جهت درج در ضميمه تقويم رسمي کشور
۱۲/۰۵/۱۴۰۱
مصوبه تکميل و اصلاح موادي از سياست‌ها و ضوابط ساماندهي سنجش و پذيرش متقاضيان ورود به آموزش عالي (پس از...
۰۲/۰۵/۱۴۰۱
مصوبه تأييد انتخاب رئيس جهاد دانشگاهي
۲۲/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه انتخاب رئيس بنياد ايران‌شناسي
۲۲/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه تفويض وظايف و اختيارات لازم در خصوص ارتقاي اعضاي هيأت علمي، پذيرش دانشجو و گسترش، هماهنگي و برنامه‌ريزي...
۰۶/۰۲/۱۴۰۱
مصوبه انتخاب اعضاي هيأت نظارت بر ضوابط نشر کتاب‌هاي کودکان و نوجوانان
۲۸/۱۲/۱۴۰۰