آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
دستورالعمل ترفيع دارندگان پايه قضايي
۲۷/۱۲/۱۳۹۸
دستورالعمل کادرسازي مديريتي در قوه قضاييه
۲۴/۱۲/۱۳۹۸
اصلاح آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي سازمان ثبت...
۱۲/۱۲/۱۳۹۸
دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضاييه
۱۱/۱۲/۱۳۹۸
دستورالعمل نظارت بر زندانيان داراي محکوميت مالي
۰۵/۱۱/۱۳۹۸
بخشنامه در خصوص جرايم موضوع ماده ۱۷ الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۶
۳۰/۱۰/۱۳۹۸
رفع اجمال از دستورالعمل دعاوي مطروحه به طرفيت بانک مرکزي
۱۱/۱۰/۱۳۹۸
دستورالعمل رسيدگي به پرونده‌هاي معوق و تعيين تکليف فوري آنها
۱۱/۱۰/۱۳۹۸
بخشنامه درخصوص ممنوعيت مراجع قضايي و ادارات دادگستري و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسي به کارشناساني...
۰۲/۱۰/۱۳۹۸
دستورالعمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ به آن در قوه قضاييه
۲۳/۰۹/۱۳۹۸
بخشنامه در خصوص نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مربوط به دستگاه‌هاي اجرايي و نيروهاي مسلح
۱۱/۰۹/۱۳۹۸
دستورالعمل اجرايي ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي کيفري
۱۱/۰۹/۱۳۹۸
آيين‌نامه سجل قضايي
۰۱/۰۸/۱۳۹۸
دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احکام مدني
۰۱/۰۸/۱۳۹۸
دستوالعمل تفويض اختيار به دادگستري مبني بر صدور ابلاغ عضويت نمايندگان قوه قضائيه در کليه نهادهاي شبه‌قضائي...
۱۷/۰۷/۱۳۹۸