آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
بخشنامه در خصوص نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مربوط به دستگاه‌هاي اجرايي و نيروهاي مسلح
۱۱/۰۹/۱۳۹۸
دستورالعمل اجرايي ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي کيفري
۱۱/۰۹/۱۳۹۸
آيين‌نامه سجل قضايي
۰۱/۰۸/۱۳۹۸
دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احکام مدني
۰۱/۰۸/۱۳۹۸
دستوالعمل تفويض اختيار به دادگستري مبني بر صدور ابلاغ عضويت نمايندگان قوه قضائيه در کليه نهادهاي شبه‌قضائي...
۱۷/۰۷/۱۳۹۸
دستورالعمل تفويض اختيار به دادگستري مبني بر تعيين و يا اختصاص شعبه يا شعبي از دادگاه‌ها راي رسيدگي...
۱۷/۰۷/۱۳۹۸
دستورالعمل شناسايي و تقدير از مفاخر دستگاه قضايي
۱۷/۰۷/۱۳۹۸
دستورالعمل تنقيح قوانين و مقررات قضايي
۱۴/۰۷/۱۳۹۸
دستورالعمل تشکيل پرونده شخصيت متهم
۲۸/۰۶/۱۳۹۸
استفاده از ظرفيت ماده ۴۴۲ قانون آيين دادرسي کيفري در خصوص کاهش جمعيت کيفري
۲۸/۰۶/۱۳۹۸
بخشنامه قوه قضائيه درخصوص تشکيل ستاد پيشگيري و رسيدگي به جرايم انتخاباتي
۲۸/۰۶/۱۳۹۸
بخشنامه قوه قضاييه در خصوص نحوه احضار اشخاص حقوقي
۲۱/۰۶/۱۳۹۸
دستورالعمل ساماندهي زندانيان و کاهش جمعيت کيفري زندان‌ها
۱۰/۰۶/۱۳۹۸
آيين‌نامه اجرايي احراز عنوان ضابط دادگستري
۱۰/۰۶/۱۳۹۸
بخشنامه شماره۱۰۰/۶۶۷۹۵/۹۰۰۰ رياست محترم قوه قضاييه در خصوص فراهم کردن موجبات نظارت مؤثر بر کاهش تخلفات...
۰۵/۰۶/۱۳۹۸