آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيأت عالي جذب اعضاي علمي دانشگاهها و مراکز آموزش عالي (مصوب...
۱۵/۱۲/۱۳۸۶
اساسنامه شوراي برنامه‌ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت کشور (مصوب کارگروه منتخب شوراي عالي بنا به تفويض جلسه...
۱۵/۱۲/۱۳۸۶
لزوم پيش‌بيني پيوست فرهنگي براي طرح‌هاي اقتصادي و عمراني و انتخاب کارگروه تهيه آئين‌نامه‌هاي مربوطه(مصوب...
۳۰/۱۱/۱۳۸۶
لزوم پيش‌بيني پيوست فرهنگي براي طرح‌هاي اقتصادي و عمراني و انتخاب کارگروه تهيه آئين‌نامه‌هاي مربوطه(مصوب...
۳۰/۱۱/۱۳۸۶
تأييد انتخاب ۲ نفر از اعضاي شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي(مصوب جلسه ۶۱۸ مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۶ شوراي عالي انقلاب...
۳۰/۱۱/۱۳۸۶
اساسنامه جشنواره پروين اعتصامي(مصوب جلسه ۶۱۸ مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۶ شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
۳۰/۱۱/۱۳۸۶
انتخاب دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي(مصوب جلسه ۶۱۸ مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۶ شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
۳۰/۱۱/۱۳۸۶
انتخاب اعضاي حقيقي شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي(مصوب جلسه ۶۱۷ مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۶ شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
۳۰/۱۱/۱۳۸۶
اصول حاکم بر آيين‌نامه ارتقاي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي پژوهشي و فناوري(مصوب جلسه...
۱۸/۱۱/۱۳۸۶
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي علوم بهزيستي و توانبخشي و علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني جندي‌شاپور...
۱۸/۱۱/۱۳۸۶
راهبردهاي زيست فناوري(مصوب جلسه ۶۱۵ مورخ ۶/۹/۱۳۸۶ شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
۰۵/۱۰/۱۳۸۶
سياستها و راهبردهاي ارتقاي سلامت زنان(مصوب جلسه ۶۱۳ مورخ ۸/۸/۱۳۸۶ شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
۱۵/۰۹/۱۳۸۶
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي مازندران، رازي کرمانشاه و هنر اسلامي تبريز(مصوب جلسه ۶۱۳ مورخ ۸/۸/۱۳۸۶...
۱۵/۰۹/۱۳۸۶
مناسبتهاي تقويم رسمي کشور براي سال ۱۳۸۷ هجري شمسي مصوب جلسه ۶۱۱ مورخ ۱۰/۷/۱۳۸۶ شوراي عالي انقلاب فرهنگي
۲۳/۰۸/۱۳۸۶
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي ايلام، کشاورزي و منابع طبيعي‏ رامين و کاشان‏
۰۱/۰۸/۱۳۸۶