آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آيين نامه اجرايي بند (۳) قانون الحاق يک ماده به قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين حق التدريس و...
۱۰/۰۷/۱۳۹۹
اصلاح آيين¬نامه اعطاي تابعيت ايران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي
۰۷/۰۷/۱۳۹۹
اصلاح آيين نامه اجرايي جزء (۵) بند (ب) ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي...
۰۷/۰۷/۱۳۹۹
اصلاح بند (۳) ماده (۱) آيين¬نامه اجرايي بند (ب) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۱۹/۰۶/۱۳۹۹
آيين‌نامه اجرايي بند (الف) تبصره (۲۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۱۲/۰۶/۱۳۹۹
آيين¬نامه اجرايي بند (ت) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي...
۰۴/۰۶/۱۳۹۹
آيين‌نامه اجرايي بند (و) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۸) آيين نامه اجرايي جزءهاي (۲) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹...
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
آيين‌نامه (ضوابط کلي) نحوه مديريت وجوه، ذخائر و سرمايه‌گذاري‌هاي دستگاههاي اجرايي دولتي و عمومي غيردولتي...
۰۱/۰۴/۱۳۹۹
آيين‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۲۷/۰۳/۱۳۹۹
آيين‌نامه اجرايي جزءهاي (۲ ) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۲۷/۰۳/۱۳۹۹
اصلاح بند (الف) ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي بند (د) ماده (۱۳۲)اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم
۲۷/۰۳/۱۳۹۹
آيين‌نامه «جايزه جهاني سردار سليماني»
۱۰/۰۳/۱۳۹۹
«دستورالعمل ساماندهي زمان و فرايند کارشناسي رسمي دادگستري
۰۸/۰۳/۱۳۹۹
آيين‌نامه اجرايي ماده (۵) قانون تشکيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي
۰۳/۰۲/۱۳۹۹