آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آيين‌نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها
۱۱/۰۵/۱۳۹۹
اصلاح در ماده (۳) آيين¬نامه اجرايي ماده (۶۱) الحاقي قانون رفع موانع توليد رقابت¬پذير و ارتقاي نظام مالي...
۱۱/۰۵/۱۳۹۹
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (ط) ماده (۲۹) قانون مديريت خدمات کشوري
۲۴/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح تبصره (۲) ماده (۲۴) آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۴) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن
۲۴/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح تبصره (۱) بند (ت) ماده (۳) آيين¬نامه اجرايي بند (الف) ماده (۲۶) قانون برگزاري مناقصات
۰۴/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح بند (ر) ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي قانون احداث پروژه¬هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشارکت...
۰۴/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح آيين¬نامه اجرايي قانون حمايت از شرکت¬ها و مؤسسات دانش¬بنيان و تجاري¬سازي نوآوري¬ها و اختراعات
۰۴/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۳) آيين‌نامه اجرايي ماده (۷۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
اصلاح بند (الف) ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم
۱۹/۰۱/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۱۰) آيين¬نامه اجرايي تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ
۲۹/۱۰/۱۳۹۸
اصلاحيه‌هاي قانون موافقتنامه موقت تشکيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا...
۲۹/۱۰/۱۳۹۸
قانون اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
۲۹/۱۰/۱۳۹۸
اصلاح آيين¬نامه تشکيلات مرکز اطلاعات مالي
۲۵/۰۹/۱۳۹۸
اصلاح آيين‌نامه صدور انواع گواهينامه‌هاي رانندگي
۲۶/۰۶/۱۳۹۸
اصلاح رديف (۱) جدول ذيل ماده (۴) آيين‌نامه تعيين سقف حق بيمه شخص ثالث و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط...
۰۴/۰۶/۱۳۹۸