آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (الف) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۳۱)آيين‌نامه ميانجي‌گري در امور کيفري
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۳) آيين‌نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
اصلاح صدر و بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (۱) آيين نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه مجريان و ناظران انتخابات...
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
اصلاح بند (۸) دستورالعمل و روش اجرايي آيين نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه اجرايي آموزشگاه‌هاي رانندگي
۱۹/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه هماهنگي اقدامات عمراني مؤسساتي که خدمات آنها در داخل شهرها و محدوده روستاها، مستلزم...
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۴) آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه اعطاي تسهيلات به کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي متقاضي انتقال از تهران و کلان‌شهرها
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح تبصره (۵) ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (هـ)، (و)، (ح)، (ي)، (ن) و (ص) تبصره...
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح تبصره (۱) ماده (۴) آيين‌نامه اجرايي بند (ز) اصلاحي تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل...
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۲۳) آيين‌نامه فني در زمينه کنترل و کاهش آلودگي‌ها (موضوع ماده (۲) قانون هواي پاک)
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه نحوه برگزاري و نظارت بر انتخابات شوراي مرکزي، شوراهاي مناطق و هيئت بازرسان سازمان نظام...
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح بند (۳) تصويب‌نامه شماره ۴۲۳۰۷/ت۶۱۳۳۵هـ مورخ ۱۱/۳/۱۴۰۲
۱۶/۰۵/۱۴۰۲