آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
دستورالعمل ثبت و تکميل اطلاعات سامانه‌هاي قضايي
۲۳/۰۶/۱۳۹۹
دستورالعمل نحوه نوبت‌دهي جهت ارائه خدمات قضايي به مراجعان
۲۳/۰۶/۱۳۹۹
بخشنامه قوه قضاييه در خصوص ضرورت تسريع در رسيدگي به پرونده‌هايي که داراي خواهان يا شاکي متعدد مي‌باشد
۱۷/۰۶/۱۳۹۹
دستورالعمل ساماندهي تعيين اوقات رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي در دادگستري
۲۷/۰۳/۱۳۹۹
بخشنامه درخصوص عدم صدور دستور محروميت از خدمات کنسولي به منظور دستيابي به اشخاص تحت تعقيب در خارج از...
۳۱/۰۲/۱۳۹۹
اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه ميزان مهريه به وجه رايج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تاخير تأديه
۱۹/۰۱/۱۳۹۹
بخشنامه در خصوص حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضايي
۱۹/۰۱/۱۳۹۹
آيين‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري
۱۹/۰۱/۱۳۹۹
دستورالعمل جامع امور نمايندگان قوه قضاييه و نظارت بر مراجع شبه قضايي
۱۹/۰۱/۱۳۹۹
بخشنامه در خصوص نرخ ديه کامل در ماه‌هاي غيرحرام از ابتداي سال ۱۳۹۹
۲۸/۱۲/۱۳۹۸
تعرفه دستمزد کارشناسان رسمي دادگستري
۲۷/۱۲/۱۳۹۸
دستورالعمل ترفيع دارندگان پايه قضايي
۲۷/۱۲/۱۳۹۸
دستورالعمل کادرسازي مديريتي در قوه قضاييه
۲۴/۱۲/۱۳۹۸
اصلاح آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي سازمان ثبت...
۱۲/۱۲/۱۳۹۸
دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضاييه
۱۱/۱۲/۱۳۹۸