آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين‌نامه اجرايي ماده (۶۳) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
۰۲/۰۵/۱۳۹۱
اصلاح تبصره ماده (۸) آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۱۸)، بند (الف) ماده (۱۵۱) و بند (ص) ماده (۲۲۴) قانون برنامه...
۰۲/۰۵/۱۳۹۱
آيين‌نامه اجرايي بند (الف) ماده (۱۴۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
۲۹/۰۴/۱۳۹۱
آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۵) قانون نظام جامع دامپروري کشور
۲۹/۰۴/۱۳۹۱
آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۸۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
۲۹/۰۴/۱۳۹۱
اصلاح ماده (۹) آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۲) قانون مديريت خدمات کشوري
۲۹/۰۴/۱۳۹۱
آيين‌نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها
۰۷/۰۴/۱۳۹۱
آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۵) قانون نظام جامع دامپروري کشور
۳۱/۰۳/۱۳۹۱
آيين‌نامه نحوه برگزاري، اداره جلسات و اخذ تصميم هيئت تجديدنظر، موضوع ماده (۶۴) قانون اجراي سياستهاي...
۳۱/۰۳/۱۳۹۱
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه
۲۷/۰۳/۱۳۹۱
لغو آيين‌نامه اجرايي بند (ج) و تبصره (۲) ماده (۵۴) قانون مديريت خدمات کشوري
۲۰/۰۳/۱۳۹۱
آيين‌نامه اجرايي بند (الف) ماده (۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
۲۰/۰۳/۱۳۹۱
دستورالعمل تبصره (۲) ماده (۱۳۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
۱۱/۰۳/۱۳۹۱
آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۵۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
۱۱/۰۳/۱۳۹۱
آيين‌‌نامه اجرايي ماده (۴۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
۱۱/۰۳/۱۳۹۱