آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون موافقتنامه همکاري حقوقي و قضائي در امور کيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق
۲۶/۱۰/۱۳۹۱
قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق
۲۰/۱۰/۱۳۹۱
قانون موافقتنامه همکاري حقوقي و قضائي در امور مدني و احوال شخصيه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت...
۲۰/۱۰/۱۳۹۱
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۰/۱۰/۱۳۹۱
قانون الحاق يک تبصره به بند (۴۴) و يک تبصره به بند (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
۱۲/۱۰/۱۳۹۱
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۳۰/۰۹/۱۳۹۱
اصلاحيه قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات...
۳۰/۰۹/۱۳۹۱
نظريه‌هاي‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۸/۰۹/۱۳۹۱
قانون اصلاح قانون دريايي ايران
۲۸/۰۹/۱۳۹۱
قانون اصلاح بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعهجمهوري اسلامي ايران
۲۸/۰۹/۱۳۹۱
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۳/۰۹/۱۳۹۱
قانون حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي عمراني و توليد ملي و اصلاح قانون بودجه سال۱۳۹۱ کل کشور
۱۵/۰۹/۱۳۹۱
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۸/۰۸/۱۳۹۱
قانون اصلاح جزء (۱) بند (۲۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
۱۸/۰۸/۱۳۹۱
قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات کشوري
۱۱/۰۸/۱۳۹۱