آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
بخشنامه در خصوص پيشگيري و رسيدگي به جرائم انتخاباتي
۲۳/۱۱/۱۳۹۹
بخشنامه الزام دادسراها و دادگاه‌ها و ضابطان دادگستري به پذيرش مستقيم شکايات مردم
۱۶/۱۱/۱۳۹۹
دستورالعمل ارزيابي اتقان آراء قضايي
۰۲/۱۱/۱۳۹۹
دستورالعمل اجراي قانون الحاق موادي به قانـون نحوه اجراي اصل ۴۹‌ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
۲۱/۱۰/۱۳۹۹
سند تحول قضائي
۰۹/۱۰/۱۳۹۹
دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت...
۱۳/۰۹/۱۳۹۹
الحاق يک ماده تحت عنوان ماده ۱۰ به نظامنامه راجع به مواد ۱۹۶، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت
۰۵/۰۸/۱۳۹۹
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانوني مديران و کارمندان و پيشگيري از آن
۰۵/۰۸/۱۳۹۹
سند امنيت قضايي
۲۳/۰۷/۱۳۹۹
دستورالعمل ثبت و تکميل اطلاعات سامانه‌هاي قضايي
۲۳/۰۶/۱۳۹۹
دستورالعمل نحوه نوبت‌دهي جهت ارائه خدمات قضايي به مراجعان
۲۳/۰۶/۱۳۹۹
بخشنامه قوه قضاييه در خصوص ضرورت تسريع در رسيدگي به پرونده‌هايي که داراي خواهان يا شاکي متعدد مي‌باشد
۱۷/۰۶/۱۳۹۹
دستورالعمل ساماندهي تعيين اوقات رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي در دادگستري
۲۷/۰۳/۱۳۹۹
بخشنامه درخصوص عدم صدور دستور محروميت از خدمات کنسولي به منظور دستيابي به اشخاص تحت تعقيب در خارج از...
۳۱/۰۲/۱۳۹۹
اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه ميزان مهريه به وجه رايج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تاخير تأديه
۱۹/۰۱/۱۳۹۹