آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۵۵۲۶۹ /ت ۵۴۰۵۹هـ مورخ ۸ /۱۲ /۱۳۹۵
۰۴/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۲۶۹۵۶/ت۵۸۸۲۶هـ مورخ ۱۱/۳/۱۴۰۰
۰۲/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح مواد (۱۲) و (۱۵) آيين‌نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده‌ها
۱۸/۰۵/۱۴۰۰
اصلاح تصويب نامه شماره ۱۶۶۳۶۵/ت۵۴۱۵۰هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۵
۱۸/۰۵/۱۴۰۰
اصلاح تصويب‌نامه شرح خدمات سلامت در منزل
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
اصلاح تصويب‏نامه شماره ۱۵۶۶۷۴/ت۵۸۳۲۲هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
اصلاح بند (۶) تصويب‌نامه شماره ۸۰۱۳/ت۵۸۷۰۸هـ مورخ ۲۹/۱/۱۴۰۰
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
اصلاح مواد ۳۸ و ۴۲ ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۲/۰۴/۱۴۰۰
اصلاح بند (۵) تصويب‌نامه شماره ۶۷۲۸۹/ت۵۶۶۰۶هـ مورخ ۲/۶/۱۳۹۸
۳۱/۰۳/۱۴۰۰
اصلاح تصويب¬نامه شماره ۱۷۵۶۶/ت۲۲۵۴۴هـ مورخ ۳/۵/۱۳۷۹ و اصلاح بعدي آن
۱۰/۰۳/۱۴۰۰
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۲۵۳۶/ت۵۸۷۱۵هـ مورخ ۷/۲/۱۴۰۰
۰۲/۰۳/۱۴۰۰
اصلاح جزءهاي (ب) و (پ) بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۷۸۰۹/ت۵۸۷۶۹هـ مورخ ۲۱/۲/۱۴۰۰
۳۰/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح تبصره(۲) ماده (۱۲) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۲۷/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح انتهاي بند (۱) ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک
۱۲/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح آيين‌نامه نحوه فعاليت دستگاه‌هاي اجرايي در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت
۱۲/۰۲/۱۴۰۰