آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص تعيين حق حضور نمايندگان کارگران و کارفرمايان شرکت کننده در هيئت هاي تشخيص و حل اختلاف
۰۷/۰۳/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي علي اکبر متکان به عنوان دبير کل کميسيون ملي يونسکو در ايران
۰۷/۰۳/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص موافقت‌نامه معاضدت قضايي در امور مدني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمکراتيک...
۰۷/۰۳/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص برنامه عملياتي دستگاه¬هاي اجرايي جهت جلب مشارکت مردم و تحقق شعار سال با عنوان «جهش...
۲۴/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص داير نمودن فرمانداري ويژه در شهرستان نائين استان اصفهان
۲۴/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص الزام وزارت کشور نسبت به داير نمودن فرمانداري ويژه در شهرستان اردکان استان يزد
۲۲/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص حق بهره‌برداري از منافع شش هزار و يکصد و چهار (۶۱۰۴) مترمربع از پلاک ثبتي (۵۰۷) فرعي...
۲۲/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري ششدانگ دو قطعه زمين با پلاک‏هاي ثبتي (۱۲۴۱) و (۱۲۴۲) واقع در بخش (۱۱) تهران،...
۲۲/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص ثبت سفارش واردات (۲۰۰۰) دستگاه اتوبوس برون شهري با عمر کمتر از (۵) سال به منظور توسعه...
۲۲/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص مسافرت وزير صنعت، معدن و تجارت به کشور روسيه
۲۲/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص افزايش مستمري هاي بازنشستگي، ازکار افتادگي و مجموع مستمري هاي بازماندگان مشمول قانون...
۲۰/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص موافقت‌نامه‌هاي معاضدت قضايي در امور مدني و کيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري...
۲۰/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين فهرست دارو، مواد اوليه آن و تجهيزات مصرفي پزشکي و کالاهاي اساسي کشاورزي مشمول...
۲۰/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص موافقت‌نامه‌هاي معاضدت قضايي در امور مدني و کيفري و انتقال محکومين به حبس و استرداد...
۲۰/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص مجوز خريد (۲) دستگاه وانت دو کابين و (۱) دستگاه خودروي سواري توليد داخل توسط پژوهشگاه...
۲۰/۰۲/۱۴۰۳