آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شورای ‌عالی اداری درخصوص نظارت و کنترل بر توسعه حمل و نقل ریلی درون شهری و حومه
۱۴/۰۴/۱۳۹۴
مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاه‌های اجرایی کشور
۱۴/۰۴/۱۳۹۴
مصوبه شورای عالی اداری درخصوص احیاء و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با سازمان‌های مدیریت و...
۱۱/۱۰/۱۳۹۳
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی»
۱۱/۰۹/۱۳۹۳
مصوبه شورای عالی اداری در مورد «برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی»
۱۱/۰۹/۱۳۹۳
آگهی تغییرات شرکت شهر صنعتی آلاش با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۷۱۵
۱۳/۰۵/۱۳۹۳
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص لغو بند ۳ مصوبه شماره ۲۹۶۸۷/۲۰۶ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ شورا و تبصره‌های آن
۲۶/۰۱/۱۳۹۳
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال۱۳۹۳
۲۶/۰۱/۱۳۹۳
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تسریع و تسهیل در ارایه خدمات به ایثارگران
۳۱/۰۱/۱۳۹۲
اصلاح مصوبه شورای عالی اداری درخصوص نحوه انتخاب و انتصاب مدیران‌حرفه‌ای
۳۰/۱۱/۱۳۹۱
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای...
۰۲/۰۳/۱۳۹۱
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی فضاهای اداری دستگاه‌های اجرایی کشور
۰۳/۰۲/۱۳۹۱
اصلاح مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی فضاهای اداری دستگاه‌های اجرایی کشور
۰۳/۰۲/۱۳۹۱
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تعیین وضعیت مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت صنایع و معادن
۰۳/۰۲/۱۳۹۱
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعیین جایگاه...
۰۳/۰۲/۱۳۹۱