آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون مانع‌زدايي از توسعه صنعت برق
۰۷/۰۹/۱۴۰۱
قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترميم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوري و لشکري
۱۹/۰۸/۱۴۰۱
قانون مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي
۱۰/۰۸/۱۴۰۱
قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
۱۰/۰۸/۱۴۰۱
قانون الحاق يک جزء به بند «هـ» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۰۵/۰۸/۱۴۰۱
قانون تفسير ماده (۱۱) قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون‌هاي سراسري
۰۷/۰۷/۱۴۰۱
قانون تفسير مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار
۲۲/۰۶/۱۴۰۱
قانون اصلاح ذيل جدول (۴ـ۲۴) محروميت‌زدايي تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۲۲/۰۶/۱۴۰۱
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۶/۰۶/۱۴۰۱
قانون اصلاح بند «ز» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۱۴/۰۶/۱۴۰۱
نظريه‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۰۷/۰۶/۱۴۰۱
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۳۱/۰۵/۱۴۰۱
اصلاحيه قانون سند الحاقي (پروتکل) بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس به منظور اصلاح موافقتنامه...
۳۱/۰۵/۱۴۰۱
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۱۸/۰۵/۱۴۰۱
قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها
۱۳/۰۵/۱۴۰۱