آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون عضويت و لغو عضويت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در برخي از شوراهاي عالي، شوراها، مجامع و ساير هيأتها
۱۷/۰۷/۱۳۹۳
قانون الحاق سه بند به مواد (۲) و (۴) و اصلاح ماده (۶) قانون تشکيل شوراي‌عالي اشتغال
۱۷/۰۷/۱۳۹۳
قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
۱۷/۰۷/۱۳۹۳
قانون تعيين حريم حفاظتي ـ امنيتي اماکن و تأسيسات کشور
۱۷/۰۶/۱۳۹۳
قانون تصويب‌ قطعنامه‌هاي کنفرانس مورخ ۲۰۱۰(۱۳۸۹) اعضاي کنوانسيون بين‌المللي استانداردهاي آموزش، صدور...
۰۵/۰۶/۱۳۹۳
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بيمه‌گران و اتکايي‌گران خطرهاي تجاري و غيرتجاري در کشورهاي...
۰۵/۰۶/۱۳۹۳
قانون تفسير ماده (۱۳۳) قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن
۱۵/۰۵/۱۳۹۳
اصلاحيه
۰۶/۰۵/۱۳۹۳
قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي
۲۶/۰۴/۱۳۹۳
قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري
۲۶/۰۴/۱۳۹۳
تعيين نصاب معاملات در مناقصات نيروهاي مسلح
۲۶/۰۴/۱۳۹۳
قانون اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت براي انعقاد قرارداد کار معين با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر...
۲۴/۰۴/۱۳۹۳
قانون موافقتنامه مربوط به همکاري در زمينه امنيت در درياي خزر
۲۴/۰۴/۱۳۹۳
قانون تفسير بند (ج) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۲۲/۰۴/۱۳۹۳
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون تحديد مسؤوليت براي دعاوي دريايي
۲۲/۰۴/۱۳۹۳