آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۴۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۲۳۲۸۶۶ـ ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ مدیرکل روابط...
۱۸/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۴۷۳ الی ۴۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه‌های شماره ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱/۲۵...
۱۸/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۴۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۲۲ و بند ۲۷ مصوبه شماره ۳۹۸۰/۹۸/۲۸ ـ...
۱۸/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۴۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۴ نامه شماره ۴۳۴۵۸ـ ۱۰/۳/۱۳۹۵ وزارت تعاون،...
۱۸/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۴۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره۲ بند ۴۸ شیوه‌نامه ممیزی مراتع صادره...
۱۸/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۴۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۴۱ مصوبه شماره ۶۰۱۴/۹۱/۳/ش ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱
۱۸/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۴۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۷ مصوبه سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اردبیل
۱۸/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۴۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده۶ مصوبه شماره ۱۸۶/۹۳/ش ـ ۲۴/۱/۱۳۹۳ شورای...
۱۸/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۴۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۹۲۵۱/۹۷/۵/ش ـ ۸/۱۱/۱۳۹۷ شورای...
۱۸/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۴۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۴ بند ۱۲ـ۲ـ۲ ماده ۱۲ از تعرفه عوارض...
۱۸/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۴۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۱ مصوبه شماره ۳۲۷۲/د۳۱ـ ۸/۲/۱۳۹۵ شورای...
۱۸/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۴۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۲۱۲۹۱۱ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ مدیرکل روابط...
۱۸/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۴۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق مواد ۵ و ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده۱۱ قانون...
۱۸/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۴۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۸۰۰۱۹۶ ـ ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ معاون مجلس...
۱۸/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض، درخصوص تمدید قرارداد پیمانی الزام قانونی...
۱۸/۰۶/۱۴۰۰