آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
۲۹/۰۵/۱۳۹۴
قانون نحوه پيگيري تحقق سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي
۱۰/۰۵/۱۳۹۴
قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ايران
۲۱/۰۴/۱۳۹۴
قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات کشوري
۲۱/۰۴/۱۳۹۴
قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي
۲۱/۰۴/۱۳۹۴
قانون اصلاح قانون آيين دادرسي کيفري
۱۴/۰۴/۱۳۹۴
اصلاحيه
۰۴/۰۴/۱۳۹۴
قانون نحوه اجراي قسمتي از اصل يکصد و شصتم (۱۶۰) قانون اساسي
۰۲/۰۴/۱۳۹۴
قانون اصلاح ماده (۲۹) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
۰۲/۰۴/۱۳۹۴
قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
۳۰/۰۲/۱۳۹۴
قانون امکان‌سنجي انتقال مرکز سياسي و اداري کشور و ساماندهي و تمرکززدايي از تهران
۳۰/۰۲/۱۳۹۴
قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
۲۸/۱۲/۱۳۹۳
قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)
۲۶/۱۲/۱۳۹۳
قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)
۲۶/۱۲/۱۳۹۳
قانون اصلاح قانون تعاوني نمودن توليد و يکپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شرکتهاي تعاوني روستايي
۲۳/۱۲/۱۳۹۳