آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۲۵۶۴۴۸۲ هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲۷ دستورالعمل...
۲۶/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۶۹۹۸۲ هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمتي از بند...
۲۶/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۷۱۸۴۰ هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه ۱۴۲۱۶۸/ت...
۲۶/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۴۴۰۵۵ هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند يک و جدول پيوست تصويب‌نامه...
۲۶/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۶۴۹۵۷۶ هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۷ ماده ۱ آيين نامه استرداد...
۲۴/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۶۴۹۱۳۸ هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت «در صورت درخواست کتبي»...
۲۴/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۶۴۱۸۴۸ هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت «سيستمي و خوشه اي» از ماده...
۲۴/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۶۳۷۸۰۹ هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۲ دستورالعمل نحوه ارائه...
۲۴/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۶۳۳۶۴۷ هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۶۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ...
۲۴/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۶۲۰۰۶۹ هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت «ويرايش ارزش‌هاي روز عرصه...
۲۴/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۶۱۹۵۸۴ هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل نحوه...
۲۴/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۸۷۰۷۱۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رأي شماره ۴۰۱۱/۴/۳۰ مورخ ۱۱/۴/۱۳۷۵ شوراي عالي...
۲۴/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۸۰۸۹۳۳ هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري با موضوع: عباراتي از مواد آيين‌نامه اجرايي...
۲۴/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۶۶۲۶۲ هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۱ ماده۳ تصويب نامه شماره...
۲۴/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۶۵۷۹۹ هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري با موضوع: تصويب‌نامه شماره ۲۳۵۱۲۹/ت ۵۹۲۳۷...
۲۴/۱۲/۱۴۰۲