آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۴۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۱۸/۱۶/۸۰/۹۸ ـ ۱۱/۲/۱۳۹۸ مشاور...
۲۷/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره۴۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده۲ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۲ قانون جامع...
۲۷/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۴۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره۴ ماده۱۸۱ قانون...
۲۷/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۴۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده۱۰ مصوبه شماره ۲۰۹۹ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۸ شورای...
۲۷/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۴۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۷ـ۹ از فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی...
۲۷/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۰۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض پرداخت مابه‌التفاوت مستمری بازنشستگی...
۲۳/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۱۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۷۰۴۸۹/۳۰۵/۱۲/۹۵ ـ ۸/۷/۱۳۹۹ مدیر...
۲۳/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۳) تصویب¬نامه شماره ۳۶۵۷۰/ت۵۵۹۳۹هـ مورخ ۵/۴/۱۴۰۰
۲۳/۰۶/۱۴۰۰
آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۲۳/۰۶/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص الحاق تبصره (۲) به ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی...
۲۳/۰۶/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای صادق خلیلیان به عنوان استاندار خوزستان
۲۳/۰۶/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص واردات نود و پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۹۵) عدد تخم¬مرغ نطفه¬دارگوشتی توسط شرکت پشتیبانی...
۲۳/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره۴۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره۲ ماده۱۲ آیین‌نامه اجرایی آموزش در مقطع...
۱۸/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۴۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت (۱) بند (ب) دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵...
۱۸/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۴۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض، حکم به قطعی بودن رأی صادره از شعبه...
۱۸/۰۶/۱۴۰۰