آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين‌نامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز
۲۷/۱۲/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار
۲۷/۱۲/۱۴۰۲
آيين‌نامه واردات خودروهاي نو
۲۷/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۴۴۰۱۱ هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۳۲ آيين‌نامه اجرايي...
۲۶/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۴۳۹۲۰ هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۶ بند «د» موضوع بند...
۲۶/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۴۳۸۱۸ هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۵ بخشنامه شماره ۴۴۶۸۶۱/۹۷...
۲۶/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۴۳۸۰۷ هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ ماده ۷۵ آيين نامه اجرايي...
۲۶/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۴۳۷۹۵ هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مواد ۱ و ۲ و تبصره ذيل ماده...
۲۶/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۲۷۵۷۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اعلام تعارض آراء شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۱۸۰۰۲۳...
۲۶/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۲۷۷۱۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۳ بند از اصلاحيه جدول پرداخت حق جلسه به اعضاي...
۲۶/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۹۵۸۰۲ هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۵ و تبصره...
۲۶/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۹۳۱۲۵ هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۸ آئين...
۲۶/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۵۳۳۵۸ هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۸ اساسنامه تشکيلات و...
۲۶/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۹۸۷۹۳ هيأت تخصصي کار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: دستورالعمل شماره...
۲۶/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۶۸۴۴۲ هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: : بند ۲ صورتجلسه...
۲۶/۱۲/۱۴۰۲