آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص حقوق بهره‌برداران ساختمان پلاک ثبتي (۲) فرعي از (۳۴۰۶) اصلي واقع در بخش (۳) تهران
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص ورود قطعي تعداد (۱۸۷) دستگاه ماشين‌آلات سنگين و نيمه سنگين و تجهيزات خارجي فعالان...
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص اصلاحي برخي از جداول کتاب مقررات صادرات و واردات
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين سود بازرگاني انواع خودروي سواري برقي با شماره تعرفه (۸۷۰۳۸۰۰۰)
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص خروج برخي از مصوبات هيئت وزيران (پيوست) از طبقه‌بندي محرمانه و نسخ صريح برخي از آنها
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص همترازي دبيرکل کميسيون ملي يونسکو با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مديريت...
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
نظريه‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
بخشنامه قوه قضائيه در خصوص قيمت ديه کامله در ماه‌هاي غيرحرام از ابتداي سال ۱۴۰۳
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر جيرفت
۲۷/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر گنبدکاووس
۲۷/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص کاهش حريم شهر يزد و مکان‌يابي شهرک مسکوني و کليات طرح...
۲۷/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص امکان‌سنجي احداث و توسعه سکونتگاه‌هاي جديد ساحلي در استان‌هاي...
۲۷/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر همدان
۲۷/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۵۱ مورخ ۱۷/۱۰/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص اصلاح مصوبه شماره...
۲۷/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران طرح جامع شهر کمالشهر
۲۷/۱۲/۱۴۰۲