آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۲۷۷۳۰۴۶ هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱ صورت جلسه شماره ۸۲ مورخ...
۰۵/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۶۹۴۹۵۸ هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه تعرفه بودجه سال ۱۴۰۱ رديف...
۰۵/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۸۱۳۹۵۱ هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲ مصوبه...
۰۵/۰۱/۱۴۰۳
اصلاح رديف (۱۱۸) جدول موضوع بند (۶) تصويب‌نامه شماره۲۱۳۶۰۰/ت۶۲۲۵۵هـ مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۲
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح جامع شهر جديد بهارستان
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۵۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص اصلاح مصوبه شماره...
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۳۵۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص تمديد مهلت مصوبه شماره...
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۸۷۰۸۶۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: آيين‌نامه انضباطي حوزه حمل و نقل مسافر مصوب...
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۸۷۰۷۸۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: کليه صورتجلسات کميته موضوع بند ۹ مصوبه شماره...
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۱۱) آيين‌نامه واردات خودروهاي نو
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي بند (ح) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص مجوز خريد پانزده (۱۵) دستگاه خودروي سواري توليد داخل توسط استانداري سمنان
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص همترازي دبيرکل هيئت امناي نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور با مقامات موضوع بند (هـ) ماده...
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص اختصاص اعتبار مورد نياز سازمان پزشکي قانوني کشور جهت خريد تجهيزات شناسايي و تشخيص...
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين شهرستان‌هاي کهنوج، قلعه¬گنج، رودبار جنوب، منوجان و بخش فارياب در استان کرمان...
۲۸/۱۲/۱۴۰۲