آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۲۹۳۱۲۴۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق بند ۲ قسمت توضيحات عمومي از تعرفه عوارض...
۰۹/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۸۷۰۸۹۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴ صورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي شهري استان...
۰۹/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۸۷۰۸۳۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال تبصره‌هاي ۱ و ۳ ماده (۳) نحوه محاسبه و...
۰۹/۰۱/۱۴۰۳
قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول)
۰۷/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۶۱۹۲۵۸ هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۳۳۳۲۵/۲۳۰/د مورخ...
۰۵/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۶۱۵۰۰۷ هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۴۷۲۶/۹۹ مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۹...
۰۵/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۶۱۱۸۴۵ هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري با موضوع: دستورالعمل داخلي شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷...
۰۵/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۷۳۸۹۹۱ هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشکي ديوان عدالت اداري با موضوع: موادي از آيين نامه اجرايي...
۰۵/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۶۲۶۵۴۸ هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشکي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ دستورالعمل اجرايي...
۰۵/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۶۶۴۴۱۶ هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۹ آيين‌نامه اجرايي ماده...
۰۵/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۶۰۴۱۳۹ هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ مصوبه مورخ ۷/۲/۱۴۰۲ کميسيون...
۰۵/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۶۲۵۶۳۷ هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع: مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۹، ۱۰،...
۰۵/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۶۰۳۰۱۵ هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع: تصويب‌نامه شماره ۹۵۲۴۰/ت ۵۹۸۶۰...
۰۵/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۸۳۷۷۹۹ هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۴ تعرفه شماره ۷ عوارض ارزش...
۰۵/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۸۰۲۳۹۷ هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۱ بند الف ماده ۱۳ دفترچه...
۰۵/۰۱/۱۴۰۳