آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاحيه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
۲۶/۰۳/۱۳۹۵
قانون جرم سياسي
۱۳/۰۳/۱۳۹۵
قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت
۱۳/۰۳/۱۳۹۵
قانون اصلاح موادي از قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران
۱۳/۰۳/۱۳۹۵
قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات کشوري
۱۳/۰۳/۱۳۹۵
قانون الزام دولت به پيگيري جبران خسارات ناشي از اقدامات و جنايات آمريکا عليه ايران و اتباع ايراني
۱۳/۰۳/۱۳۹۵
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مشارکت (کنسرسيوم) زيرساخت کليد عمومي آسيا
۱۳/۰۳/۱۳۹۵
قانون تسريع در امر تخليه و بارگيري کشتيها در بنادر
۱۳/۰۳/۱۳۹۵
قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه
۱۳/۰۳/۱۳۹۵
قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان
۰۶/۰۳/۱۳۹۵
قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
۰۴/۰۳/۱۳۹۵
قانون اساسنامه شرکت ملي نفت ايران
۰۴/۰۳/۱۳۹۵
اصلاح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تکميلي در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي کشور
۱۵/۰۲/۱۳۹۵
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۱۵/۰۲/۱۳۹۵
قانون اعتباراسناد عادي وامهاي‌پرداختي شرکتهاي تعاوني روستايي، عشايري و صيادي به‌اعضاء
۰۸/۰۲/۱۳۹۵