آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۳۰۶۰۵۶۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۱۴۶۱۲/۶۵۵ مورخ ۲۷/ ۲/ ۱۴۰۱ رئيس...
۱۱/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۴۶۵۴۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده ۳۹ آيين‌نامه استخدامي...
۱۱/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۴۶۵۱۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۸ تصويب‌نامه شماره ۳۷۱۸/ت۵۷۵۹۳ هـ مورخ...
۱۱/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۴۶۴۹۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تصويب‌نامه شماره ۱۶۱۹۳/ت۵۷۲۸۰ هـ مورخ ۱۸/۲/۱۴۰۰...
۱۱/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۴۶۴۱۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ بخشنامه شماره ۳۸/۱۰۰۱/۱/۲۲۱۲ مورخ ۸/۱۲/۱۴۰۱...
۱۱/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۴۵۹۴۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ بخشنامه شماره ۲۶۱/۷۰۰ مورخ ۴/۶/۱۴۰۲ معاون...
۱۱/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۶۱۳۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: فراز پاياني ماده ۵ دستورالعمل آيين رسيدگي به...
۱۱/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۰۱۷۱۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي (ب) و (ج) رديف ۴ از تعرفه شماره ۳ از...
۰۹/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۰۱۴۱۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت "ادعاي خطا يا اشتباه در تکميل و ارسال...
۰۹/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۹۳۱۱۶۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ قسمت (الف) ماده ۵۹ آيين‌نامه اجرايي قانون...
۰۹/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۹۳۱۱۲۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۹۱ قانون ديوان عدالت اداري نسبت...
۰۹/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۹۳۱۰۹۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴ـ ۲۸ـ۲ از تعرفه عوارض اختصاصي تأسيسات نفتي...
۰۹/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۹۳۱۰۵۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (ب) ماده (۱۱) تصويب‌نامه شماره ۷۰۴۱۶/ ت...
۰۹/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۹۳۱۰۲۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۹۱ قانون ديوان عدالت اداري نسبت...
۰۹/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۸۷۰۹۷۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري نسبت...
۰۹/۰۱/۱۴۰۳