مشروح مذاکرات مجلس
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۵۵
۰۷/۱۰/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۵۴
۰۳/۱۰/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۵۳
۰۲/۱۰/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۵۲
۳۰/۰۹/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۵۱
۲۶/۰۹/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۵۰
۲۵/۰۹/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۴۹
۲۳/۰۹/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۴۷
۱۲/۰۹/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۴۸
۱۲/۰۹/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۴۶
۱۱/۰۹/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۴۵
۰۹/۰۹/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۴۴
۰۵/۰۹/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۴۳
۰۲/۰۹/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۴۲
۲۸/۰۸/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۴۱
۲۷/۰۸/۱۳۹۹