آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين¬نامه اجرايي بند (الف) ماده (۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده
۲۵/۱۱/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي بند (ي) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در بخش برق
۲۵/۱۰/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي بند (ي) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در بخش برق
۱۸/۱۰/۱۴۰۰
آيين‌نامه ايمني حفر دستي چاه
۱۸/۱۰/۱۴۰۰
آيين¬نامه تبصره (۵) ماده (۱۸) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل...
۰۷/۱۰/۱۴۰۰
آيين¬نامه اجرايي بند (ش) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۰۷/۱۰/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي بند (س) ماده (۱۴) قانون مديريت بحران کشور
۰۷/۱۰/۱۴۰۰
مقررات تعيين واحدهاي بزرگ و مقاطع زماني و ضوابط اندازه¬گيري آلايندگي و نحوه خود اظهاري پايش محيط زيست...
۰۷/۱۰/۱۴۰۰
پيوست آيين‌نامه تضمين معاملات مشارکت عمومي ـ خصوصي
۰۱/۱۰/۱۴۰۰
آيين¬نامه اجرايي تبصره (۷) ماده (۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاري مناقصات
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي بند (ج) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۱/۰۶/۱۴۰۰
آيين‌نامه پرداخت اعضاي هيأت علمي و پزشکان درماني تمام وقت
۰۶/۰۶/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي بند (ج) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۰۲/۰۶/۱۴۰۰
اصلاحيه‌هاي قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۲۰/۰۵/۱۴۰۰